Restaurátorský průzkum kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Popis nástěnných malebKostel sv. klimenta a jeho malby v pramenech a sekundární literatuřeHistorické restaurátorské zásahyTechnika malbyStav nástěnných malebPoužitá literaturaPrůzkumové metody Dokumentace

HISTORICKÉ RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY

Objevení románských nástěnných maleb se pojí s rokem 1890, kdy byly objeveny zedníky při škrábání svrchních vápenných nátěrů před novou celkovou výmalbou interiéru. V dobové literatuře nacházíme zprávu o zastavení těchto prací a následném požadavku odkryvu jednoho výjevu a vytvoření akvarelové kopie pro výstavu architektury a inženýrství.[1] Tímto úkolem byl pověřen malíř J. Heřman.[2] Následně malby detailně zkoumal Eduard Šittler při práci na soupisu památek, který pravděpodobně provedl rozšířenou sondáž a možná kompletní odkryv některých výjevů. V odkryvu dále pokračoval malíř Masák, který pořídil kopie maleb na kartóny.[3] Měl postupovat tak, že nejprve jednotlivé kompozice lineárně zvýraznil a následně překreslil přes pauzovací papír.[4] Podle jeho celkem detailního popisu a taktéž několika kreseb otisknutých v Soupisu památek je zřejmé, že figurální části maleb musely být již v tuto dobu do značné míry odkryty (obr. 1, obr. 2). [5] Další odkryv s celkovou rehabilitací interiéru byl proveden v roce 1914 Gustavem Mikschem.[6] Podle jeho popisu části románských maleb krylo silné souvrství mladších vrstev. Nacházíme zmínku o vrstvě hladké gotické omítky, která byla překryta vápenným nátěrem s renesanční malbou. Na celém souvrství měla dále spočívat štuková vrstva, která vyrovnávala největší defekty a na nepoškozených místech přecházela v subtilnější nátěr. Je otázkou, jestli tato vrstva souvisela s hustě pekovanými partiemi na jižní a severní straně a části apsidy. Tyto partie korespondují s největšími deformacemi původních omítkových nánosů. Záměrem mohlo být potlačení těchto nerovností a dosažení rovnějšího povrchu. V Mikschově zprávě nacházíme dále informaci o celkovém zajištění maleb benzinovým fixativem.[7] Vzhledem k nízkopolárnímu rozpouštědlu se pravděpodobně mohlo jednat o rozpouštěnou měkkou pryskyřici, jako například mastix.[8] Dále zmiňuje čištění medailonů od lepivého filmu. Odkryv vápenných nátěrů a štuku provedl poklepem. Tmelené defekty tónoval do béžového odstínu souvisejícího s barevností původní omítky, s čímž mu pomáhal dekorativní malíř Knap.

Dnešní podoba kostela je dána kompletním restaurováním provedeným v letech 1960–1962 Jiřím Blažejem, Dagmar Kašparovou a Miladou Sukdolákovou.[9] Koncem roku 1960 byl proveden prvotní restaurátorský průzkum a částečné zajištění maleb, a to bez lešení pouze ve spodních partiích stěn. V tu dobu byla ještě řada míst původních vrstev kryta mladšími renesančními malbami a lokálními depozity mladších vápenných nátěrů. Nejrozsáhlejší fragmenty se nacházely na severní stěně, kde je popisováno dekorativní žlutočerné rámování ostění oken, tedy pravděpodobně obdobné, jak je tomu dnes v případě fragmentů rámování gotického okna na západní stěně. Dále zde měla být nečitelná figurální kompozice se zlomky draperií a částečně zřetelnou hlavou s knížecí čapkou a fragmenty města doprovázené nápisem (obr. 3a, obr. 3b).[10] Popsány jsou také zbytky malby dekorativní výplně sloupků s girlandami. Dolní část stěn fragmentárně pokrýval iluzivní pás šedé bosáže, která se dochovala taktéž v apsidě a probíhala pravděpodobně okolo celého prostoru. Stěny byly pokryty vrstvou nečistot a na řadě míst se nacházely zjevné mokré mapy vlhkosti. Románské malby v pastách vykazovaly soudržnost, ale v tenčích nánosech se barevná vrstva sprašovala. Omítkové vrstvy byly nejvíce rozrušené působením vlhkosti u paty stěn a pod klenbou. Malby dále nesly poškození necitlivým odkryvem. Mladší renesanční výzdoba se oddělovala od spodních vrstev a barevné pigmenty se sprašovaly. Statické trhliny, tmelené Mikschem, byly stabilní. Ve zprávě jsou dále konstatovány tři druhy retuše – ve fresce, vaječné tempeře a barvami s degradovaným pojivem. Taktéž tmelů bylo více druhů. Mikschovy tmely měly být bílé a hladké z vápna a mramorové moučky. Na malbách se v té době ještě nacházely zvýrazněné linie pocházející z kopírování scén a byly v té době mylně považovány za originální kresbu. O kompletním odkrytí románských maleb bylo rozhodnuto následující rok. Dále bylo rozhodnuto rekonstruovat stavební podobu západní stěny. Restaurátoři otevřeli vstup na emporu, odhalili zazděný výklenek a uzavřeli nepůvodní gotické okno (obr. 4a, obr. 4b). Při otevření zazděného vstupu byly objeveny fragmenty originální malby, nacházející se původně v partii prolomeného gotického okna. Některé fragmenty se podařilo navrátit na jejich původní místo. Ostatní zlomky nesoucí i části figurálních maleb byly konzervovány a uloženy. Několik fragmentů dekoru bylo vsazeno i do právě rekonstruovaného ostění výklenku s andělem (obr. 5).

V rámci snímání nepůvodních vrstev na románskou malbu v presbytáři restaurátoři odkryli konchu na několik spodních fragmentů, figury apoštolů v jižní části apsidy a spodní pás se závěsem. Dále zde byly dočištěny figury v okenních špaletách a část výzdoby vítězného oblouku (obr. 6).  Na straně jižní restaurátoři odhalili hlavu centrální figury mezi okny a hlavu postavy v pravém segmentu lunety, drapériový pás, dočistili okenní špalety a odhalili kresbu anděla na překladu okna na emporu (obr. 7). V této části pod oknem odkryli vedle malovaného závěsu fragmenty kresby, kterou interpretovali jako část figury. Na západní stěně objevili postavu anděla v otevřeném výklenku a odkryli závěs na empoře. Na straně severní byly odkryty detaily hlav v lunetě, draperiový závěs, horizontální pruhové členění a zejména pak restaurátoři objevili postavu biskupa a malou klečící figuru u vchodu do kostela (obr. 8). Vedle toho taktéž dočistili v minulosti již odkryté partie maleb, sejmuli staré retuše a rekonstrukce a odstranili zmíněnou kresbu pocházející z kopírování maleb. Omítkové vrstvy restaurátoři injektovali roztokem polyvinylacetátu, malby byly fixovány roztokem polyvinylalkoholu.[11]  Při vizuální rehabilitaci maleb se omezili pouze na tónování tmelů středním tónem. Podle jejich vlastních slov: k novým rekonstrukcím a barevným retuším nebylo přikročeno proto, že by byly možné jen u některých maleb. Ze stěn by tak vystoupily kompaktně některé obrazy retuší, rekonstrukcí scelené, zatímco ostatní fragmenty maleb, stejně významné a krásné, by byly potlačeny a v interiéru se ztrácely. Práce byly dokončeny v druhé polovině roku 1962.[12]  

Poslední větší restaurátorský zásah provedli Petr Bareš a Jiří Brodský.[13] Restaurátoři nejprve v letech 1994–1995 očistili malby a vytmelili statické trhliny. Následně byla snížena podlaha o 25 cm, byl otevřen otvor v klenbě na provětrávání, uzavřeno malé okno na kruchtu v jižní stěně a odstraněno kovové táhlo mezi jižní a severní stěnou, kotvené v horní střední části lunety.[14] Na započaté restaurování bylo navázáno až v roce 2000. Restaurátoři vytmelili odkrytou spodní část stěn po snížení podlahy, tonálně sjednotili velké tmely a pokusili se zvýraznit a zčitelnit fragmentární výjevy ztmavením pozadí kolem jednotlivých figur.[15]Poznámky

[1] Šittler 1900, s. 3. pozn. 2.

[2] Jedná se pravděpodobně o Johanna Heřmana (17. 9. 1844 – 5. 5. 1904), malíře náboženských i historických obrazů a nástěnných maleb, který pracoval taktéž jako restaurátor. Jeho vstupem byla například přemalba středověkých maleb na hradě Karlštejně v menší mariánské věži v kostele Panny Marie, viz Pokorný — Skalický 2019.

[3] Stránská 1978, s. 7.

[4] Osm kusů finálních kartónů je nyní majetkem archeologického oddělení Národního muzea v Praze.

[5] Podlaha – Šittler 1901.

[6] Miksch 1913, s. 234 – 236.

[7] Miksch konkrétně popisuje použití benzinového Richardova fixativu z technických továren u Düsseldorfu, viz idem s. 236.

[8] Spektrální analýzou FTIR však tento typ látek nebyl identifikován. Dodejme, že Ferdinand Engelmüler například ve své příručce pro malíře zmiňuje jako fixativ rozpuštěný šelak v lihu, vodové fixativy – roztoky gumy, klihu, škrobu, kaseinu nebo syntetický fixativ roztoku nitrocelulózy. Vedle toho uvádí fixaci pastelu založenou na napuštění zadní strany roztokem vodního skla, viz Engelmüler 1923, s. 189, 190. 

[9] Blažej 1960, Blažej, Kašparová, Sukdoláková  1961, Blažej 1962.

[10] Viz umělecko-historický popis.

[11] Zmiňme, že první použití polyvinylalkoholu pro fixáž maleb v českém prostředí se vztahuje k pracím B. Sálnského na Karlštejně. J. Blažej jako jeho žák pak tento materiál používal v rámci svých prací, například na malbách emauzského cyklu. viz Pokorný 2017.

[12] Zmiňme zprávu J. Blažeje ze září následujícího roku 1963, kdy odmítá brát záruku na malby z důvodu dosavadního neosazení a zasklení oken.

[13] Bareš, Brodský 2002.

[14] Dlažba byla před snížením 45 cm nad originální podlahou, viz Blažej 1962.

[15] Restaurátorská dokumentace překvapivě neobsahuje fotografie zachycující stavy před zásahem. Z textové části taktéž není zřejmé, jestli malby byly fixovány a čím.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.