Restaurátorský průzkum kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Popis nástěnných malebKostel sv. klimenta a jeho malby v pramenech a sekundární literatuřeHistorické restaurátorské zásahyTechnika malbyStav nástěnných malebPoužitá literaturaPrůzkumové metody Dokumentace

Použitá literatura

Balbín 1673 — Bohuslaus Balbin, Epitomes Rerum Bohemicarum seu Hoistoriae Boleslaviensis Libri Duo (…) Liber VI. Gloria Boleslaviae, Pragae 1673.

Balbín 1676 — Bohuslaus Balbin, Epitomes Rerum Bohemicarum seu Hoistoriae Boleslaviensis Libri Duo (…) Liber I., Pragae 1676.

Balbín 1676 — Bohuslaus Balbin, Epitome Historica rerum Bohemicarum (…) Boleslaviensem Historium Placuit Appellare in (…) Quinque Libris, Pragae 1677.

Birnbaumová 1948 — Alžběta Birnbaumová, Kostely sv. Klimenta, Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje 35, 1948, s. 6–7.

Bareš, Brodský 2002 — Petr Bareš, Jiří Brodský, Závěrečná zpráva o restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Klimenta ve staré Boleslavi (nepublikovaný strojopis, uložený v archivu NPÚ ÚOP Středních Čech, sig. 514), Praha 2002, nepag.

Blažej 1960 — Jiří Blažej, Restaurátorská zpráva o první části restaurování a průzkumu nástěnných maleb uvnitř románského kostela sv. Klimenta ve staré Boleslavi (nepublikovaný strojopis, uložený v archivu NPÚ ÚOP Středních Čech), Praha 1960, nepag.

Blažej, Kašparová, Sukdoláková  1961 — Jiří Blažej, Dagmar Kašparová, Milada Sukdoláková, Restaurátorská zpráva o druhé etapě restaurování v kostele sv. Klimenta ve staré Boleslavi (nepublikovaný strojopis, uložený v archivu NPÚ ÚOP Středních Čech), Praha 1961, nepag.

Blažej 1962 — Jiří Blažej, Restaurátorská zpráva o restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Klimenta ve staré Boleslavi (nepublikovaný strojopis, uložený v archivu NPÚ ÚOP Středních Čech), Praha 1962, nepag.

Boháčová 2003 — Ivana Boháčová (ed.), Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku (= Mediaevalia Archaelogica 5), Praha 2003.

Braniš 1888 — Josef Braniš, Příspěvky k vyšetření nejstarších kostelních staveb v Čechách, Památky archeologické a místopisné 14, 1888, s. 237–242.

Braniš 1908 — Josef Braniš, Založení Staré Boleslavě. Kritická poznámka, Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 16, 1908, s. 30-35.

Buchtela 1915 — Karel Buchtela, Die alte Herzogenburg in Altbunzlau, Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3, F. 14, 1915, s. 49–56.

Dvořák 1905 — Max Dvořák, Wandmalereien in der Klementskirche zu Altbunzlau (Sitzungsberichte), Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3, F. 4, 1905, s. 376–377.

Eastaugh et al 2004 — Nicholas Eastaugh, Valentine Walsh, Tracey Chaplin, Ruth Siddall, Pigment Compendium, A Dictionary of Historical Pigments, Elsevier, 2004.

Engelmüler 1923 — Ferdinand Engelmüler, Cesty k malířskému umění, Praha, 1923.

Grueber 1871 — Bernhard Grueber, Die Kunst des Mittelalters in Böhmen I. Der Romanische Styl, Beiläufig 1070–1230, Wien 1871.

Guth 1934 — Karel Guth, Praha, Budeč a Boleslav, in: Svatováclavský sborník I, Praha 1934.

Jireček 1859 — Hermengild Jireček, Kaple a kostely sv. Klimenta, Památky archeologické 3, 1859, s. 229–232.

Knoepfli, Emmenegger 1990 — Albert Knoepfli, Oskar Emmenegger,  Wandmalerei bis zum Ende des Mittelalters, in: Reclams Handbuch der kűnstlerischen Techniken, Band 2, Oskar Emmenegger, Manfred Koller a Andre Meyer, 1990, Philips Reklam jun. Stuttgart, s. 7-212.

Krása 1961— Josef Krása, K výsledkům některých významných restaurátorských akcí roku 1961, Umění 10, 1961, s. 503–507.

Kuneš 2022 — Petr Kuneš, Kostel sv. Klimenta, Stará Boleslav, analýza zasolení a výkvětů, rozbor omítky nástěnné malby, podklad pro restaurování (nepublikovaná zpráva, uložená v archivu v archivu RŠM AVU), Praha 2022.

Lehner 1895 — Josef Lehner, Hradní kaple sv. Klimenta ve Staré Boleslavi, Method 21, 1895, s. 26–27.

Lehner 1903 — Josef Lehner, Dějiny umění národa českého I, Praha 1903.

Lehner 1907 — Josef Lehner, Dějiny umění národa českého III, Praha 1907.

Mašín 1954 — Jiří Mašín, Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě, Praha 1954.

Mašín 1977 — Jiří Mašín, Malerei und Plastik der Romanik, in: Erich Bachmann (ed.), Romanik in Böhmen, München 1977, s. 138–234.

Mašín 1984 — Jiří Mašín, Románské malířství, in: Josef Krása (ed.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, Praha 1984, s. 121.

Mencl 1939 — Václav Mencl, Románská architektura v zemích českých, in: Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1937–1938, Praha 1939, s. 19–41.

Mencl 1947 — Václav Mencl, Zbytky nejstaršího kostela v Staré Boleslavi, Zprávy památkové péče 7, 1947, s. 47–48.

Mencl 1960 — Václav Mencl, Vývoj středověkého portálu v českých zemích, Zprávy památkové péče 20, 1960, s. 8–26.

Mencl 1965 — Václav Mencl, Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění 13, 1965, s. 29–62.

Merhautová 1971 — Anežka Merhautová, Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971

Merhautová 1974 — Anežka Merhautová, Romanische Kunst in Polen, der Tschechoslowakei, Ungrarn Rumänien, Jugoslawien, Prag 1974.

Merhautová 1981 — Anežka Merhautová, Zobrazení Artes Liberales v Čechách, Umění 29, 1981, s. 50–58.

Merhautová Třeštík 1983 — Anežka Merhautová – Dušan Třeštík, Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1984.

Miksch 1913 — Gustav Miksch, Zprávy o konservování maleb v kostelíku sv. Klimenta ve Staré Boleslavi, Památky archeologické a místopisné 26, 1914, s. 234–236.

Neuwirth 1888 — Joseph Neuwirth, Geschichte der Christlichen Kunst in Böhmen biz zum Aussterben der Přemysliden, Prag 1888.

Pešina 1673 — Thomas Joannes Pessina de Czechorod, Phosphorus septicornis, stella alias Matutinam Pragae 1673.

Podlaha – Šittler 1901 — Antonín Podlaha – Eduard Šittler, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském (= Soupis památek historických a uměleckých v království českém XV.), Praha 1901.

Pokorný 2017 — Adam Pokorný, „Výsledky restaurátorského průzkumu dvou polí severního křídla ambitu kláštera Na Slovanech“, in: Karel IV. a Emauzy, Liturgie – Obraz – Text, Kateřina Kubínová, ed., 2017, s. 185 – 195.

Pokorný — Skalický 2019 — Adam Pokorný, Petr Skalický, „Díváme se skutečně na středověk? K nástěnným malbám v Menší věži na Karlštejně z pohledu druhotných restaurátorských zásahů“, Zprávy Památkové péče 79/2019, s. 387 – 401.

Prášek 1913 — Justin V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství a okres. Díl 3., Brandýs nad Labem 1913.

Rohn 1774 — Joannes Carolus Rohn, Antiquitatis, ecclesiarum, capellarum et monasterium, aliarumque aedium sacrarum Districtus Boleslaveiensis et Parte Lusatiae Superioris, Pragae 1774.

Stránská 1978 — Marcela Stránská, Nástěnné malby v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi, nepublikovaná rigorózní práce na FF UK, Praha 1978.

Šimůnková – Bayerová 1999, Eva Šimůnková – Tatjana Bayerová, Pigmenty, Praha 1999.

Theophilus — Theophilus, The Various Arts, De Diversis Artibus, Clarendon Press, Oxford 1986.

Thieme et al. 2017 — Das Inkarnat in der mittelalterlichen Tafelmalerei, Cristina Thieme, Luise Sand, Anna Rommel-Mayet, Roberto Belluci a Heike Stenge, in: Inkarnat und Signifikanz, Das menschliche Abbildin der Tafelmalerei von 200 bis 1250 im Mittelmeerraum, Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft, Technische Universität München, Forschungsstelle Realienkunde, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München; Doerner Institut; Bayerische Staatsgemäldesammlungen; Opificio delle Pietre Dure, Florenz, München 2017, s. 407 – 447.

Šittler 1900 — Eduard Šittler, Kostelík sv. Klimenta ve St. Boleslavi a románské fresky v něm objevené, Památky archeologické a místopisné 19, 1900, s. 1–22.

Vocel 1857 — Jan Erazim Vocel, Kostely románského slohu v Čechách, Památky archeologické 2, 1857, s. 118–124.

Votka 1879 — Jan Křtitel Votka, Památky staroboleslavské čili prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách, Praha 1879.

Všetečková 2011 — Zuzana Všetečková, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách, Praha 2011.

Zamrazilová 2022 — Lenka Zamrazilová, Laboratorní průzkum, (nepublikovaná zpráva, uložená v archivu v archivu RŠM AVU), Praha 2022.

Zap 1857 — Karel Vladislav Zap, Stará Boleslav a kollegiatní chrám sv. Václava, Památky archeologické 2, 1857, s. 337–350.

Zehnder 1991 — Andreas Arnold, Konrad Zehnder, Monitoring Wall Paintings Affected by Soluble Salts, in: The conservation of wall paintings: Proceedings of a symposium organized by the Courtauld Institute of Art and the Getty Conservation Institute, London, July 13-16, 1987., Sharon Cather ed., Getty Conservation Institute, 1991, s. 103 – 136.

Zuman 1948 — František Zuman, Staroboleslavské památky – jejich život. Kostelík sv. Klimenta, Časopis společnosti přátel starožitností českých 56, s. 32–34.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.